مال تپه – هاوس بیز

تصویر
کد
املاک نوساز
نوع ملک
واحد
مساحت
ناحیه
قیمت
315.016 USD
چشم انداز دریافضای سبز
27556
آپارتمان
163
5400 m2
Maltepe
315.016 USD
95.254 USD
چشم انداز دریادسترسی آسان
27507
آپارتمان
268
21800 m2
Maltepe
95.254 USD
176.268 USD
چشم انداز دریالوکس
27437
آپارتمان
253
12000 m2
Maltepe
176.268 USD
Persian