انواع مالیات در ترکیه | هاوس بیز

انواع مالیات در ترکیه

ترکیه یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیات بر شرکت را در ناحیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد. قانون مالیات بر شرکت شماره 5520 که در 21 ژوئن سال 2006 تصویب شده بود، اصلاحات مهمی را در کاربردهای جاری ایجاد کرد و همچنین دارای مفاهیم جدیدی در قانون گذاری مالیات است. با کاربرد بجای قانون مالیات بر شرکت، قانون گذاری مالیات بر شرکت ترکیه، به میزان قابل توجهی دارای مقررات شفاف تر، هدفمند تر و هماهنگ تری است که همراستا با استانداردهای بین المللی است. رژیم مالیاتی ترکیه می تواند در سه عنوان اصلی زیر دسته بندی شود:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

فارسی